force majeure

Oförutsedda händelser som frigör parter från kontraktsmässiga skyldigheter utan ansvar.

Force Majeure

“Force majeure” är en juridisk term som härstammar från fransk lag och bokstavligen översätts till “större kraft” eller övre makt. Den används för att beskriva en oförutsedd och oöverkomlig händelse som förhindrar någon från att vid krisläge uppfylla sina kontraktsmässiga skyldigheter. Sådana händelser kan inkludera naturkatastrofer som gör det lagligt eller fysiskt omöjligt att fullfölja avtalet.
Jordbävning

Vid en jordbävning kan force majeure-klausulen i kontrakt och försäkringspolicys aktiveras, eftersom det är en oförutsägbar naturkatastrof som ligger utanför parternas kontroll. Detta innebär att kontraktsmässiga skyldigheter kan upphävas eller försenas utan ansvar för den drabbade parten, förutsatt att händelsen direkt hindrar uppfyllandet av dessa skyldigheter och är specificerad i kontraktet eller policyn.

Krig

Vid krig kan force majeure-klausulen tillämpas då krigshandlingar är oförutsedda och oövervinnliga händelser som ligger utanför parternas kontroll. Om krig specificeras som en force majeure-händelse i ett kontrakt eller en försäkringspolicy, kan detta befria parterna från deras kontraktsenliga förpliktelser eller ansvar, utan påföljder, om kriget direkt förhindrar uppfyllandet av dessa åtaganden.

Epidemi

I situationer med epidemier kan tillämpningen av force majeure-principen komma till användning, betraktat som oförutsebara och okontrollerbara situationer som går utanför aktörernas inflytande. Såfern epidemiska utbrott specificeras inom ramen för force majeure i ett avtal eller inom en försäkringspolicy, kan det medföra att berörda parter temporärt undantas från att uppfylla sina kontraktuella förpliktelser eller ansvar, under förutsättning att epidemin direkt hindrar dem från att genomföra dessa åtaganden.

Orkan

När orkaner inträffar, kan force majeure-klausulen bli relevant, eftersom dessa är oväntade och oslagbara naturfenomen som existerar utanför individernas makt att påverka. Om kontrakt eller försäkringsavtal explicit inkluderar orkaner som en del av force majeure-villkoren, kan det ge parterna en möjlighet att bli temporärt befriade från sina avtalsenliga förpliktelser, givet att orkanens inverkan direkt förhindrar dem från att fullgöra avtalade uppdrag.

Gäller försäkringen vid krig?

Force Majeure om det blir krig

I kontraktssammanhang införs ofta en force majeure-klausul för att specificera de omständigheter under vilka parterna kan befrias från sina skyldigheter utan ansvar på grund av sådana oförutsägbara och kontrollerbara händelser.   I händelse av krig, kärnenergiolyckor eller vissa andra extrema force majeure-scenarier kan din hemförsäkring vara begränsad eller inte erbjuda täckning alls. Försäkringsbolagen kan ha särskilda undantag för dessa typer av händelser.

Täckningsomfattning

Hemförsäkringen kan inkludera eller exkludera vissa typer av force majeure-händelser, som naturkatastrofer (t.ex. översvämningar, jordbävningar, stormar). Det är viktigt att kontrollera policyn för att se vilka händelser som är täckta.

Undantag


Vissa force majeure-händelser kan vara uttryckligen uteslutna från täckning. Till exempel kan krigshandlingar och kärnenergirelaterade händelser ofta vara undantagna från standardhemförsäkringar.

Självrisk


I händelse av en force majeure som täcks av policyn, kan försäkringstagaren fortfarande behöva betala en självrisk innan ersättning betalas ut. Ersättningsbeloppet kan också vara begränsat till vissa belopp eller värden som specificeras i policyn.

Skadeförebyggande


Försäkringstagare kan krävas att vidta rimliga åtgärder för att förhindra eller minska skador i händelse av en force majeure, som att säkra egendom inför en storm. Underlåtenhet att göra detta kan påverka ersättningsrätten.

Anspråk


Processen för att göra anspråk på försäkring efter en force majeure-händelse kan vara mer komplicerad eller tidskrävande, beroende på händelsens omfattning och antalet berörda försäkringstagare.

Premiejustering


Efter stora force majeure-händelser kan försäkringsbolag revidera sina riskbedömningar och justera premieavgifterna för framtida policys, vilket kan påverka kostnaden för hemförsäkring.

Force majeure privatperson

Lagar om Force Majeure

Privatperson kan hävda Force Majeure

En privatperson kan hävda force majeure i situationer där ett kontrakt eller juridiskt åtagande är inblandat och det finns en uttrycklig force majeure-klausul i det aktuella kontraktet som täcker den oförutsedda händelsen. Force majeure-klausuler är avsedda att tillhandahålla en mekanism för parter i ett kontrakt att bli befriade från sina skyldigheter utan ansvar när vissa extraordinära, oförutsedda och oöverkomliga händelser inträffar som gör det omöjligt eller orimligt att uppfylla kontraktet. För att en privatperson framgångsrikt ska kunna hävda force majeure måste följande kriterier generellt vara uppfyllda:
  1. Händelsen måste vara oförutsedd: Det måste vara en händelse som parterna inte kunde ha förutsett vid kontraktets ingående.
  2. Händelsen måste ligga utanför parternas kontroll: Det måste vara en situation som parterna inte kan förhindra eller påverka.
  3. Händelsen måste göra det omöjligt att uppfylla kontraktet Det måste vara orsaken till att kontraktsförpliktelserna inte kan uppfyllas.
  4. Klausulen måste specificera händelsen Den specifika händelsen eller typen av händelser som kan aktivera klausulen bör vara uttryckligen inkluderad i kontraktet.
Privatpersonen behöver kommunicera med den andra parten i enlighet med kontraktets bestämmelser för att formellt hävda force majeure, vilket ofta inkluderar att tillhandahålla bevis för händelsens inverkan på kontraktets utförande.

Force Majeure vid epidemi

Force Majeure - Corona

Om coronaviruspandemin (COVID-19) kan betraktas som en force majeure-händelse beror på det specifika kontraktets formulering och den tillämpliga jurisdiktionens lagar.

Många kontrakt innehåller force majeure-klausuler som specificerar de typer av händelser som kan aktivera klausulen, såsom naturkatastrofer, krig, terrorism, och ibland epidemier eller pandemier.
För att COVID-19 ska anses vara en force majeure-händelse, måste några villkor vanligtvis vara uppfyllda: Specifikation i kontraktet: Pandemin måste falla under de händelser som definieras som force majeure i kontraktet. Om pandemier eller epidemier uttryckligen nämns, är det mer sannolikt att COVID-19 kan betraktas som en force majeure-händelse.

FAQ

Frågor och svar om Force Majeure

Hemförsäkring täcker generellt inte skador orsakade av krigshandlingar, eftersom krig ofta är uteslutet från försäkringsskydd enligt standardförsäkringsvillkor.

Force majeure är en term inom juridiken som beskriver situationer där exceptionella eller oväntade händelser befriar en part från att uppfylla sina avtalade skyldigheter.

När det gäller “force majeure PostNord”, syftar detta till situationer där PostNord, som är en ledande leverantör av post- och logistiktjänster i Norden, kan bli oförmögna att fullgöra sina leveransåtaganden eller andra tjänster på grund av oförutsedda och oöverkomliga händelser utanför deras kontroll. Dessa kan inkludera naturkatastrofer, extrema väderförhållanden, pandemier, strejker, krigshandlingar eller andra störningar som påverkar deras drift. I sådana fall kan PostNord åberopa force majeure för att förklara varför de inte kan leverera försändelser eller uppfylla tjänster enligt avtalad tid eller standard, vilket tillfälligt befriar dem från ansvar för förseningar eller uteblivna leveranser som orsakas av dessa händelser.