msb

Myndigheten för samhällsskydd & beredskap

Vad är MSB?

MSB är en svensk statlig myndighet som grundades 2009 genom en sammanslagning av flera tidigare myndigheter och organisationer inom området för samhällsskydd och beredskap.   Dess huvudsakliga uppdrag är att arbeta för att förebygga och hantera olyckor och krislägen samt att bidra till att samhället är rustat att hantera stora påfrestningar och katastrofer, såväl i fred som i krig.  MSB lyder under det svenska Justitiedepartementet och har sitt huvudkontor i Karlstad.   MSB har ett brett spektrum av ansvarsområden och uppgifter som sträcker sig över olika områden av samhällsskydd och beredskap. Här är några av dess huvudsakliga uppdrag:  
Krisberedskap

MSB ansvarar för att utveckla och samordna krisberedskapen i Sverige. Det innebär att de utvecklar och implementerar nationella krisberedskapsplaner, organiserar och genomför övningar och utbildningar för olika aktörer inom samhällsskyddet samt ger stöd och vägledning vid kriser och olyckor.

Skydd mot katastrofer

MSB arbetar med att förebygga olyckor och katastrofer genom att utveckla och genomföra åtgärder för riskhantering, tillsyn och kontroll av säkerheten inom olika områden såsom brandskydd, räddningstjänst och kemikaliesäkerhet.

Samhällsviktiga funktioner

MSB arbetar för att säkerställa att samhällsviktiga funktioner såsom el, vatten, transport och telekommunikation är robusta och motståndskraftiga mot olika typer av störningar och hot.

Krisinformation

MSB ansvarar för att sprida krisinformation och ge vägledning till allmänheten och olika aktörer vid kriser och olyckor. De ansvarar också för att utveckla och underhålla olika kommunikationskanaler och plattformar för att nå ut med viktig information till medborgarna.

FAQ MSB

Frågor och svar om MSB

MSB har ansvar för frågor om skydd mot olyckor, krisberedskap och civilt försvar, i den utsträckning inte någon annan myndighet har ansvaret. Ansvaret avser åtgärder före, under och efter en olycka, kris, krig eller krigsfara.